Logowanie

WorkTrip.pl

Menu główne

Regulamin

  Regulamin  

Regulamin serwisu -  WorkTrip.pl

1. Postanowienia ogólne

1. Serwis internetowy WorkTrip.pl prowadzony jest przez spółkę altoSOFT spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zabrzu, ul Lubuska 8, 41-811 Zabrze, NIP: 6482724230, REGON 241534841, wpisaną do rejestru przedsiębiorców KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 0000351733.
2. Regulamin jest stworzony w oparciu o przepisy powszechnie obowiązującego prawa oraz zasady etyki przyjęte przez Administratora.
3. Regulamin określa zasady korzystania z portalu WorkTrip.pl oraz zasady jego funkcjonowania. Regulamin określa prawa i obowiązki Użytkowników WorkTrip.pl, a także prawa, obowiązki i zakres odpowiedzialności Administratora.
4. Korzystanie z portalu WorkTrip.pl oznacza wyrażenie zgody na pełne brzmienie Regulaminu oraz akceptację jego postanowień.
5. Wszelkie elementy dotyczące Serwisu bądź zamieszczone w nim, w tym w szczególności jego nazwa, koncepcja opracowania, a także opracowanie graficzne oraz bazy danych a także niniejszy Regulamin podlegają ochronie prawnej.

2. Definicje pojęć użytych w Regulaminie

1. Administrator - spółkę altoSOFT spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zabrzu, ul Lubuska 8, 41-811 Zabrze, NIP: 6482724230, REGON 241534841, wpisaną do rejestru przedsiębiorców KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 0000351733
2. Regulamin - niniejszy regulamin.
3. Użytkownik – osoba fizyczna lub osoba prawna korzystająca z portalu WorkTrip.pl
4. Serwis - Serwis internetowy WorkTrip.pl, (www.WorkTrip.pl).
5. Konto Użytkownika - indywidualne konto tworzone przez Użytkownika na stronach Serwisu w celu uzyskania dostępu do całości treści zawartych na stronach www.WorkTrip.pl. Konto zapewnia stworzenie indywidualnego profilu Użytkownika oraz zabezpieczenie przechowywanych danych osobowych zgodnie z Regulaminem.

3. Polityka Serwisu

1. Serwis WorkTrip.pl jest internetowym serwisem branży hotelarsko-konferencyjnej
2. Celem jego utworzenia jest wspomaganie kojarzenia branży hotelarskiej z firmami oraz promocja obiektów konferencyjnych
3. Administrator dołożył wszelkich starań, aby informacje zawarte w Serwisu WorkTrip.pl zostały podane właściwie, jednakże treści zawarte na Serwisu WorkTrip.pl nie mogą stanowić dla Użytkowników oferty handlowej
4. Zamiarem Administratora nie jest sprzedaż oferty hoteli oraz firm - jedynie prezentacja oferty oraz promocja obiektów konferencyjnych oraz kojarzenie ich z klientem końcowym

4. Zasady korzystania z Serwisu

1. Dostęp do Serwisu odbywa się przy pomocy publicznej sieci Internet.
2. Do korzystania z Serwisu konieczne jest posiadanie przez Użytkownika odpowiednich urządzeń pozwalających na dostęp do sieci Internet, a także stosownego oprogramowania służącego do przeglądania jej zasobów, akceptującego pliki typu cookies. Do korzystania z niektórych funkcji Serwisu niezbędne może być posiadanie konta e-mail (poczty elektronicznej).
3. Korzystanie z zasobów Serwisu odbywać się może poprzez publiczny dostęp oraz przez Konto Użytkownika.
4. Dostęp do niektórych treści zawartych na Serwisu WorkTrip.pl może być odpłatny. O odpłatności danej treści Użytkownik zostanie w sposób wyraźny poinformowany.

5. Prawa i obowiązki Użytkownika

1. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za szkody, wynikające z zachowań niezgodnych z postanowieniami niniejszego Regulaminu.
2. Każdy Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z Serwisu WorkTrip.pl zgodnie z postanowieniami przedstawionymi w Regulaminie oraz obowiązującymi przepisami prawa.
3. Zamieszczone w Serwisu WorkTrip.pl zasoby chronione są prawem autorskim zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.)

6. Odpowiedzialność Administratora

1. Administrator nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności, za korzystanie przez Użytkownika w sposób sprzeczny z postanowieniami Regulaminu oraz za konsekwencje decyzji, podjętych na podstawie treści, zamieszczonych jako zasoby w Serwisu WorkTrip.pl
2. Administrator zastrzega sobie prawo do możliwości wprowadzania zmian w treści zasobów Serwisu WorkTrip.pl bez uprzedniego powiadomienia Użytkowników o zakresie zmian.

7. Dane osobowe Użytkowników

1. Administrator w pełni uznaje prawo Użytkowników do prywatności i ochrony danych osobowych. Publiczne korzystanie z podstawowych funkcji Serwisu nie wymaga ujawniania tożsamości Użytkowników.
2. Z chwilą rejestracji Konta Użytkownika Użytkownik wyraża zgodę na gromadzenie i przetwarzanie jego danych osobowych w zakresie, w jakim jest to konieczne do korzystania z usług Serwisu
3. Administratorem danych osobowych altoSOFT spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zabrzu, ul Lubuska 8, 41-811 Zabrze, NIP: 6482724230, REGON 241534841, wpisaną do rejestru przedsiębiorców KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 0000351733
4. Dane osobowe oraz informacje zawarte w formularzu rejestracyjnym wykorzystywane będą przez Administratora do korzystania z funkcji Serwisu.
5. Administrator jest uprawniony do zawarcia z podmiotami trzecimi odrębnego porozumienia dotyczącego świadczenia wybranych usług przez te podmioty. W przypadku, gdy Użytkownik będzie chciał skorzystać z takiej usługi, Administrator jest uprawniony do przekazania danych osobowych Użytkownika niezbędnych do wykonania usługi lub nawiązania bezpośredniego kontaktu przez podmiot trzeci z Użytkownikiem.
6. Zakazane jest podawanie danych osobowych innych osób niż Użytkownika.
7. Administrator może zbierać informacje dotyczące wykorzystania Serwisu przez Użytkowników w celach technicznych, związanych z administracją Serwisu.
8. Jeżeli Administrator poweźmie uzasadnione podejrzenie, że dane Użytkownika są nieprawdziwe lub nieścisłe, przysługuje mu prawo do żądania potwierdzenia danych przez Użytkownika. Potwierdzenie danych jest dobrowolne.
9. Administrator nie ma prawa udostępniać danych osobowych Użytkownika innym podmiotom, z wyjątkiem podmiotów uprawnionych na podstawie przepisów powszechnie obowiązującego prawa lub podmiotów o których mowa w ust. 5 powyżej.
10. Wszelkie dane osobowe są gromadzone i przechowywane z zachowaniem szczególnych standardów bezpieczeństwa.

8. Postanowienia końcowe

1. Administrator dołoży wszelkich starań, aby zapewnić ciągłość poprawnego funkcjonowania Serwisu. Jednakże nie ponosi on żadnej odpowiedzialności za przerwy w funkcjonowaniu Serwisu spowodowane siłami wyższymi, awariami technicznymi serwera lub sieci.
2. Administrator zastrzega sobie prawo do tymczasowego wyłączenia Serwisu (lub jego części) bez wcześniejszego uprzedzenia Użytkowników, w celu przeprowadzenia konserwacji, aktualizacji oprogramowania lub dodania nowych usług.
3. Administrator zastrzega sobie prawo do jednostronnej zmiany postanowień Regulaminu w każdej chwili i bez konieczności uzasadniania przyczyny dokonanej zmiany. O zmianie Użytkownicy zostaną niezwłocznie poinformowani poprzez umieszczenie odpowiednich wyjaśnień na stronach Serwisu oraz przesłanie wiadomości mailowej na adres podany przez Użytkownika.
4. W przypadku zmiany postanowień Regulaminu, dalsze korzystanie z Serwisu oznacza akceptację zmian do Regulaminu.
5. W kwestiach nieuregulowanych postanowieniami niniejszego Regulaminu, mają zastosowanie przepisy prawa właściwe dla jego przedmiotu.
6. W przypadku jakichkolwiek sporów wynikłych z korzystania z Serwisu, sądem wyłącznie właściwym jest sąd właściwy ze względu na siedzibę Administratora
7. Regulaminu i zmiany wchodzą w życie z dniem jego opublikowania

Data publikacji: 10.03.2012
 

Aktualności

Gout de France

Restauracja Kameralna

Świętuj z Nami podczas największego na świecie wydarzenia fr…

Szaleństwo na Białym Puchu – pobyt rodzinny

Rezydencja Apollo

- 7 noclegów w komfortowym pokoju z łazienką- codzienne śn…

Tropikalna Zima w Rezydencji Apollo

Rezydencja Apollo

- 5 noclegów w komfortowym pokoju z łazienką- codzienne śn…

wszystkie wpisy »

  Na blogu  

NIE ZWLEKAJ – ZYSKAJ 6 miesięcy Pakietu PREMIUM – GRATIS!!!

Marzec 4, 2013 00:43

Rejestrując Profil w serwisie WorkTrip.pl otrzymują Państwo 6-miesięczny, bezpłatny d…